Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri využití, alebo nákupe služieb na web stránke vebsajt.click, kde prevádzkovateľom je Michal Martinec – Vebsajt.Click, so sídlom Hraničná 340/13, 82105 Bratislava, IČO: 51015501, DIČ: 1077390699, číslo živnostenského registra: 110-259248. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca si naše služby môže objednať online cez našu stránku https://vebsajt.click/e-shop/, emailom, poštou na našu korešpondenčnú adresu alebo osobne. Každá jedna objednávka je záväzná. Zrušenie objednávky sa riadi storno podmienkami, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Odoslaním objednávky zároveň vyjadrujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami a storno podmienkami, a že s nimi bez výhrady súhlasíte.

Po prijatí objednávky a jej spracovaní je zákazníkovi zaslané potvrdenie objednávky, všeobecné obchodné podmienky, dokument GDPR – ochrana osobných údajov a zálohová faktúra s pokynmi k úhrade (v prípade, že zákazník nedostane potvrdenie objednávky, alebo podkladov k platbe do 24 hodín, výnimkou víkendov a sviatkov, odporúčame nás bezodkladne kontaktovať).

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke https://vebsajt.click. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný mail kupujúceho. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť, ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom mailu, poštou či osobnou návštevou vzniká zmluva až po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky tieto skontrolovať, prípadne dať návrh na úpravu. Predávajúci však nemusí s návrhom súhlasiť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho, ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienky nákupu elektronických publikácií

Kúpou akejkoľvek e-knihy z našej stránky https://vebsajt.click súhlasíte s týmito podmienkami ich nákupu.

Akúkoľvek e-publikáciu z našej ponuky si kupujete pre vlastnú potrebu. Je výslovne zakázané ju akýmkoľvek spôsobom šíriť.

Ak sú elektronické knihy a materiály prístupné bez ochrany šifrovaním, teda označené formátmi EPUB, PDF, MOBI, PPTX, DOCX, VSDX, XLSX, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môžeme použiť meno, priezvisko a e-mail používateľa na základe jeho objednávky na stránke https://vebsajt.click. Používateľ/kupujúci s týmto opatrením súhlasí.

Vzhľadom k tomu, že je publikácia určená iba na vašu osobnú potrebu a teda nikto iný by ju vidieť nemal, v prípade, že na identifikáciu nákupu použijeme vaše meno, priezvisko alebo mail (najčastejšie v pätičke e-publikácie), neporušujeme tým žiadne nariadenie o ochrane osobných údajov.

Úhrada služby, e-knihy (platobné podmienky)

Platbu za objednávku je potrebné uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky so zálohovou faktúrou predávajúcim. Platbu je potrebné realizovať prioritne prevodom na náš bankový účet CZ97 3030 0000 0016 6514 3027, avšak je možné sa dohodnúť aj na platbe v hotovosti (splatnosť služby, alebo e-knihy sa v prípade hotovosti nemení).

Pokiaľ objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v stanovenom termíne, bude mu automaticky táto zálohová stornovaná a vystavená riadna faktúra – daňový doklad so splatnosťou 7 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom pod pojmom prvý deň omeškania sa rozumie deň splatnosti zálohovej faktúry, ktorá mu bola vystavená. Toto ustanovenie je v súlade s §369 ods. 1 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, reps. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálnej novely.

Faktúra (daňový doklad)

Faktúra – daňový doklad bude zákazníkovi vystavená na základe úhrady a to do 15 dní od pripísania úhrady na náš bankový účet. V prípade, že bola zákazníkovi schválená platba v hotovosti, bude mu vystavený/zaslaný príjmový pokladničný doklad, v prípade podnikateľa s faktúrou. Všetky faktúry sa zasielajú mailom na adresu, ktorú zákazník zadal pri objednávke služby, alebo e-knihy. Faktúra sa posiela vo formáte PDF bez hesla a sú opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorá faktúru vystavila. V prípade, že má zákazník záujem o poslanie originálu faktúry poštou, je povinný informovať o tejto skutočnosti kanceláriu na mailovej adrese info@vebsajt.click, alebo telefonicky na 0911 831 391.

Reklamácia a jej uplatnenie

V prípade, že zákazník nie je spokojný so službou ktorú si zaplatil, môže podať reklamáciu. Reklamáciu je možné podať najmä v prípadoch:

– Poskytovateľ služby neodovzdal výsledok práce v predom dohodnutej lehote

– Poskytovateľ služby neodovzdal výsledok práce podľa zadania klienta

– Poskytovateľ služby porušil tieto všeobecné obchodné podmienky

Reklamáciu je možné podať aj v akomkoľvek inom prípade. Reklamáciu je potrebné podať osobne, poštou alebo mailom na adresy zverejnené na našej stránke v časti Kontakt (https://vebsajt.click/#kontakt). Každú reklamáciu sme povinní zo zákona vybaviť najneskôr do 30 dní od jej podania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodené zamietnutie reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 3 dní od jej uzavretia, teda do 3 dní od zaslania objednávky. Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva úplne ruší. Predávajúci je v tomto prípade povinný nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť zákazníkovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu/e-knihu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za službu/e-knihu. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle zákazník písomne na adresu sídla predávajúceho:

Michal Martinec – Vebsajt.Click

Hraničná 340/13

Bratislava 821 05

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Storno podmienky

Účel storno podmienok

Storno podmienky sa aplikujú v prípadoch, kedy zákazník neodstúpil od zmluvy podľa podmienok v časti Odstúpenie od zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Storno podmienky

Stornovanie objednávky a teda vrátenie platby za objednávku akceptujeme najneskôr do 3 dní od jej uzavretia, teda do 3 dní od odoslania objednávky. Pri stornovaní objednávky do 3 dní od jej uzavretia vrátime zákazníkovi plnú uhradenú sumu a neúčtujeme si žiadne poplatky navyše za storno objednávky. Zákazník má možnosť odmietnuť vrátenie uhradenej sumy a využiť túto sumu na objednávku iných našich služieb.

Pri službách, pri ktorých sa platí záloha na naše služby, má zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy aj v lehote dlhšej ako 3 dni od odoslania objednávky. V tomto prípade ju môže stornovať do 3 dní od osobného stretnutia s nami. V prípade, že nebude zákazník spokojný s konečnou kalkuláciou ceny za službu, od zmluvy odstúpi, avšak v takomto prípade si účtujeme 10% spracovateľský poplatok z ceny uhradenej zálohy. V takomto prípade bude zákazníkovi vystavený dobropis znížený o tento poplatok.

V prípade, že zákazník stornuje objednávku po lehote 3 dní od odoslania objednávky, resp. po lehote 3 dní od osobného stretnutia, bude mu účtovaný poplatok za službu v plnej výške, v prípade uhradenej zálohy mu táto vrátená nebude.

V prípade, že zákazník odmietne uhradiť platbu, resp. ju neuhradí, budeme nútení poslať túto pohľadávku na vymáhanie právnickej kancelárii, ktorá bude požadovať úhradu dlžnej čiastky, prípadne posunie vymáhanie pohľadávky na príslušné súdne orgány.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach https://vebsajt.click v deň odoslania objednávky zákazníka, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na prípadnú zmenu, či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde k zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, platia obchodné podmienky prijaté zákazníkom v čase odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.10.2018

 

Postup

Účel postupu

Postup slúži na informovanie zákazníkov o priebehu spracovania objednávky a celého postupu vybavenia služby až po jej finálne odovzdanie.

Postup

Akonáhle zákazník odošle objednávku, začína sa zmluvný vzťah medzi zákazníkom a nami ako poskytovateľom služby, resp. predajcom e-knihy.

Všetky objednávky prijaté do 15:00, budú spracované ešte v deň jej odoslania. Všetky ostatné objednávky budú spracované v ďalší deň. V prípade, že vašu objednávku nespracujeme do 24 hodín (s výnimkou víkendov a sviatkov), alebo vám nepríde potvrdzujúci mail so zálohovou faktúrou, odporúčame nás okamžite kontaktovať.

Spracovanie objednávky znamená, že ju skontrolujeme a v prípade, že je objednávka v poriadku, vystavíme zálohovú faktúru a spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami a dokumentom GDPR – ochrana osobných údajov ju pošleme na mail zákazníka.

Následne si so zákazníkom dohodneme osobné stretnutie, ak je to nutné, dohodneme sa na plnení vzniknutého zmluvného vzťahu (zákazník nám povie ako si web stránku predstavuje, dá nám rôzne iné požiadavky vzťahujúce sa ku kúpenej službe a pod.) a následne sa pustíme do práce.

(Pri tvorbe web stránok začína plynúť lehota odovzdania hotovej stránky prvým dňom stretnutia sa so zákazníkom, nie dňom odoslania objednávky. Lehoty na odovzdanie hotovej práce sú napísané na našej stránke https://vebsajt.click v popise konkrétneho produktu.)

V prípade, že je to potrebné, alebo má zákazník v rámci služby zaplatené ďalšie stretnutia v priebehu plnenia zmluvného vzťahu, si dohodneme ďalšie stretnutia, na ktorých má zákazník právo vidieť ako v prácach postupujeme a prácu pripomienkovať.

Následne, keď všetko v poriadku pripravíme a skontrolujeme, odovzdávame výsledok našej práce vám, zákazníkom. V prípade, že ste s výslednou prácou spokojní, podpíše sa odovzdávací protokol a spolupráca v rámci tohto zmluvného vzťahu bude ukončená.